Zakończone programy operacyjne

Odpowiedzialne Państwo działania na rzecz zwiększenia przejrzystości i rzetelności w życiu publicznym oraz promocja idei otwartych, odpowiedzialnych rządów

Otwarta Europa działania na rzecz przełamywania negatywnych stereotypów pomiędzy Polakami a sąsiadami, inicjowanie debaty o strategicznych interesach naszego kraju na arenie międzynarodowej, prezentowanie głosu niezależnych polskich ekspertów w UE, popularyzacja wiedzy o powiązaniach międzynarodowych Polski i ich znaczeniu dla naszego dobrobytu i bezpieczeństwa

Przyjazna granica – działania na rzecz zniesienia wiz z krajami objętymi programem Partnerstwa Wschodniego i z Rosją oraz zmniejszenia uciążliwości w przekraczaniu zewnętrznych granic Unii

Monitoring wyborów w krajach Partnerstwa Wschodniego i Rosji wsparcie i organizacja społecznych misji obserwacyjnych wyborów w państwach Partnerstwa Wschodniego i w Rosji

Analiza praktyki konsultacji społecznych
– badanie rządowych projektów aktów prawnych pod kątem jakości oceny skutków regulacji (OSR) i prawidłowości prowadzenia konsultacji publicznych

Samorządowe unie personalne – badanie skali ryzyka zagrożeniem konfliktu interesów w samorządach w oparciu o analizę oświadczeń majątkowych i lokalne studia przypadków

Antykorupcja w praktyce – upowszechnianie zasad poprawnego wprowadzania mechanizmów ograniczających zagrożenia korupcyjne w instytucjach publicznych

Monitoring wdrażania Konwencji ONZ przeciwko korupcji

Monitoring otwartości rządu – monitoring działań władz ustawodawczych i wykonawczych pod kątem dostępu do informacji publicznych, otwartości danych i przeciwdziałania korupcji (we współpracy z Koalicją na Rzecz Otwartych Rządów)

Społeczny monitoring konfliktu interesów – działania na rzecz zmniejszenia ryzyka konfliktu interesów w administracji publicznej


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry