Zakończone programy dotacyjne

Obywatele dla Demokracji program prowadzony  w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, finansowany był ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. Funduszy EOG), przeznaczonych m.in. na programy adresowane do organizacji pozarządowych, których celem było: wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w budowaniu sprawiedliwości społecznej, demokracji i zrównoważonego rozwoju.

Równe Szanse dotacje dla organizacji pozarządowych, które prowadzą lokalne programy stypendialne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pochodzących z niezamożnych środowisk, szczególnie z mniejszych miejscowości.

Demokracja w Działaniu 2010-2013 – dotacje na projekty mające na celu zwiększenie udziału obywateli i organizacji pozarządowych w życiu publicznym oraz upowszechnianie postaw obywatelskiej odpowiedzialności za jakość polskiej demokracji.

Koalicje Obywatelskie
dotacje służące wzmocnieniu koalicji organizacji pozarządowych, które podejmowały się rzecznictwa interesów społeczeństwa obywatelskiego i wpływania na kształt polityki władz publicznych na poziomie krajowym i europejskim.

Wschód-Wschód dotacje na projekty współpracy międzynarodowej w krajach Europy Wschodniej, Azji Centralnej i Kaukazu.

Kolorowa Akademia dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty ułatwiające dzieciom niepełnosprawnym z małych miejscowości zdobywanie wiedzy i umiejętności, oraz na działania umożliwiające im udział w zajęciach kulturalnych i artystycznych. 

Edukacja Prawna – dotacje na projekty zapewniające większy dostęp obywateli do pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości.

Instytucje Obywatelskie – dotacje instytucjonalne dla organizacji pozarządowych.

Partnerstwo Inicjatyw Społecznych – dotacje na trójstronne projekty współpracy podejmowane przez organizacje z Niemiec i Polski oraz Ukrainy, Białorusi i Obwodu Kaliningradzkiego.

Memoria - dotacje na projekty dotyczące pracy wolontariackiej na rzecz wspólnego dziedzictwa kulturowego krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

Inicjatywy Obywatelskie w Europie Wschodniej – dotacje dla białoruskich i ukraińskich organizacji pozarządowych.


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry