Kontakt

Grzegorz Makowski
tel. 22 536 02 07
Grażyna Kopińska
Karolina Szymańska
tel. 22 536 02 62
Marcin Waszak
tel. 22 536 02 37

 

Zobacz także

➡ forumIdei/Państwo prawa

Problematyka: państwo i jego instytucje, procesy tworzenia, wdrażania i przestrzegania prawa, przejrzystość i odpowiedzialność władz oraz administracji publicznej, polityka antykorupcyjna.

Nowoczesne państwo demokratyczne to państwo prawa, którgo instytucje działają transparetnie, według ustalonych, jasnych reguł i procedur, w sposób zrozumiały dla obywatela.

Analizujemy zjawiska korupcji, nepotyzmu, kumoterstwa, konfliktu interesów i proponujemy sposoby przeciwdziałania tym problemom. Przedstawiamy rozwiązania zmierzające do zwiększenia przejrzystości i odpowiedzialności w życiu publicznym, m.in. przez wzmocnienie ochrony prawnej sygnalistów. Monitorujemy sposób stanowienia prawa pod kątem przestrzegania zasad poprawnej legislacji i konsultacji publicznych.

Współpracujemy z organizacjami z innych państw zajmującymi się problematyką dobrego rządzenia i przeciwdziałania korupcji. Jesteśmy partnerem Transparency International i członkiem międzynarodowej Koalicji Społeczeństwa Obywatelskiego na rzecz Konwencji ONZ przeciwko Korupcji.

Nasze działania:

  • Zespół ekspertów prawnych ocena zgodności z Konstytucją RP i normami międzynarodowymi projektów aktów prawnychj wnoszonych do parlamentu/ monitorowanie działań Trybunału Konstytucyjnego i wymiaru sprawiedliwości
  • Obywatelskie Obserwatorium Demokracjirejestrowanie i dokumentowanie reakcji przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i środowisk prawniczych na zmiany prawne wprowadzane przez parlament i administrację rządową. Działanie prowadzone współpracy z grupą polskich organizacji strażniczych
  • Monitoring procesu stanowienia prawa pod kątem jego przejrzystości, otwartości na konsultacje publiczne i zabezpieczenia antykorupcyjne oraz przestrzegania zasad dobrej legislacji. Działanie prowadzone we współpracy z Obywatelskim Forum Legislacji
  • Ochrona prawna sygnalistów – wzmocnienie ochrony prawnej osób, które w interesie publicznym informują o nieprawidłowościach, obchodzeniu prawa, korupcji i nadużyciach w swoim miejscu pracy. Działanie prowadzone we współpracy z Transparency International. Więcej na stronie www.sygnalista.pl
  • Pakt uczciwości w zamówieniach publicznych (pilotaż) – monitorowanie przejrzystości i uczciwości zamówień publicznych na przykładzie inwestycji realizowanej ze środków publicznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA (prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa-Zawiercie). Projekt prowadzony we współpracy z Transparency Internatinal ze środków Komisji Europejskiej. Więcej na stronie: www.paktuczciwosci.pl 

Projekty zakończone:

  • Barometr ryzyka korupcji w zamówieniach publicznych – działania na rzecz ograniczenia ryzyka korupcji w wydatkowaniu funduszy publicznych
  • Monitoring kandydatów na stanowiska publiczne – monitorowanie procesu wyłaniania kandydatów na ważne stanowiska państwowe i społeczna ocena ich kwalifikacji do pełnienia tych funkcji (Trybunał Konstytucyjny, Rada Polityki Pieniężnej, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, kolegium i prezes Instytut Pamięci Narodowej, Rzecznik Praw Obywatelskich etc.)


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry