Kontakt

belarus@batory.org.pl
Agnieszka Komorowska
tel. 22 536 02 06
Dominika Kupniewska
Urlop macierzyński
Zofia Lutkiewicz
tel. 22 536 02 79

Zobacz także

Dla Białorusi / Для Беларусі

Для Беларусі / Для Беларуси

Celem programu jest wspieranie inicjatyw służących budowaniu społeczeństwa otwartego oraz zwiększaniu zaangażowania obywateli w życie publiczne na Białorusi.

Udzielamy dotacji na przedsięwzięcia dotyczące:

  • pobudzania aktywności obywatelskiej między innymi poprzez: włączanie mieszkańców Białorusi w życie społeczne na poziomie lokalnym i krajowym, kształtowanie postaw obywatelskich wśród młodzieży poprzez działania edukacyjne oraz wsparcie rozwoju trzeciego sektora;
  • przeciwdziałania dyskryminacji oraz upowszechniania postaw tolerancji;
  • poszerzania dostępu do niezależnej informacji, rozwijania nowych mediów mających wpływ na budowanie zaangażowania społecznego obywateli.

Wspieramy też inne inicjatywy zgodne z celami programu.


Zasady ubiegania się o dotacje:

Dotacje przeznaczone są przede wszystkim dla białoruskich organizacji społecznych. Dotacje przyznawane są z reguły na okres do 12 miesięcy w wysokości do 15 000 EUR. W uzasadnionych przypadkach kwota dotacji może być wyższa. Z dotacji można pokryć wszystkie wydatki niezbędne dla zrealizowania zaplanowanych działań. W celu złożenia wniosku należy nawiązać z zespołem programu Dla Białorusi bezpieczną korespondencję mailową.

Formularz wniosku udostępnia zespół programu po wcześniejszym nawiązaniu bezpiecznej korespondencji mailowej. Wnioski przesyłane w innym, niż udostępniony przez zespół programu formularzu, przesłane otwartym mailem bądź pocztą nie będą rozpatrywane.
Wnioski można składać w języku angielskim, białoruskim, polskim lub rosyjskim. Wnioski przyjmowane są na bieżąco i rozpatrywane w ciągu ok. 3 miesięcy.

Z zespołem programu można skontaktować się pisząc na adres belarus@batory.org.pl lub telefonicznie pod numerami: +48 22 536 02 06, +48 22 536 02 79.


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry