Kontakt

Nasze publikacje dostępne sa nieodpłatnie. Jeśli chcą Państwo otrzymać którąś z nich, prosimy wysłać prośbę e-mailem na adres:


publikacje@batory.org.pl.

Debaty

 • Problemy z naszym państwem [PDF 740 KB] (2018)
  Autorzy - Michał Boni, Włodzimier Cimoszewicz, Ludwik Dorn, Joanna Kluzik-Rostkowska, Rafał Matyja, Bartłomiej Sienkiewicz i Kazimierz Michał Ujazdowski – piszą o osiągnięciach, wyzwaniach i problemach w funkcjonowaniu państwa polskiego po 1989 roku: od lat 90. po okres rządów Platformy Obywatelskiej i PiS-u oraz wyzwaniach stojących przez Polską w najbliższych latach.
 • Polskie Dylematy. W 80. rocznicę urodzin i 10. rocznicę śmierci Jacka Kuronia [PDF 416 KB], (2014). Publikacja poświęcona strategiom działania do 1989 roku: roli rewizjonistów i protestach w marcu’68, powstawaniu opozycji demokratycznej, „Solidarności” i samoorganizowaniu się społeczeństwa poza strukturami władzy, przemianom po 1989 roku i ich ocenie, poszukiwaniu nowej tożsamości kulturowej i historycznej w ostatnim 25-leciu oraz stosunkowi do III RP pokolenia, które weszło w dorosłość po 1989 roku. Autorzy: Elżbieta Ciżewska, Mirosław Czech, Kinga Dunin, Juliusz Gardawski, Dariusz Gawin, Szymon Gutkowski, Jerzy Hausner, Dominika Kozłowska, Piotr Laskowski, Michał Łuczewski, Andrzej Mencwel, Adam Michnik, Karol Modzelewski, Andrzej Nowak, Janusz Reykowski, Aleksander Smolar, Michał Sutowski, Joanna Tokarska-Bakir i Karolina Wigura.

 • Wybory: wiarygodność i sprawność [PDF 208KB], (2014). Publikacja poświęcona najważniejszym problemom polskiego systemu wyborczego, które ujawniły wybory samorządowe z 16 listopada 2014. Eksperci – Jarosław Flis, Adam Gendźwiłł, Paweł Kowal i Bartłomiej Nowotarski – przedstawiają propozycje zmian, które poprawiłyby przebieg wyborów, usprawniłyby funkcjonowanie Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego oraz pomogłyby w przywróceniu zaufania obywateli do wyborów i instytucji je przeprowadzających.

 • Demokratyzacja miasta I, Agata Diduszko-Zyglewska, Joanna Erbel, Łukasz Jurczyszyn, Barbara Lewenstein i Wojciech Przybylski [PDF 199KB], (2012). Publikacja na temat relacji władza - mieszkańcy miast oraz o ruchach miejskich, szansach i zagrożeniach związanych z ich rozwojem. 
 • Wyścig po Europę, François Godement, Jonas Parello-Plesner, [PDF 272 KB], (2011). Publikacja poświęcona chińskiej obecności w Unii Europejskiej. Zdaniem jej autorów obecnie trwa „wyścig po Europę”. Chiny skupują europejskie długi publiczne, inwestują w spółki i wykorzystują otwarty rynek zamówień publicznych. Zapotrzebowanie na szybką gotówkę w dotkniętej kryzysem Europie umożliwia im wygrywanie krajów członkowskich przeciw sobie i zmuszanie do działań wbrew ich własnym interesom. Chińska ekspansja w Unii tworzy zatem nowe podziały i utrudnia prowadzenie skoordynowanej, twardszej europejskiej strategii wobec Pekinu. Europejczycy jednak nie powinni mieć pretensji do Chin za próby poszerzenia swego gospodarczego przyczółka w Europie. Nie powinni także stosować praktyk protekcjonistycznych. Trzeba natomiast jednoczyć się wokół wspólnych interesów i dążyć do przyjęcia sprawiedliwych reguł gry, umożliwiających europejskim firmom konkurowanie w Chinach na tych samych zasadach, na jakich chińskie konkurują w Europie. 
 • Przekształcić obecność w siłę. Doświadczenia sąsiedztwa wschodniego. Komentarze i polemiki (2011) – autorzy - Andrzej Brzeziecki, Bartosz Cichocki, Andrzej Szeptycki i Marcin Wojciechowski - odnoszą się do raportu Nicu Popescu i Andrew Wilsona Przekształcić obecność w siłę. Doświadczenia sąsiedztwa wschodniego. Dyskutują z oceną sytuacji, a także z propozycjami zmian polityki Unii Europejskiej zaproponowanymi przez autorów opracowania.  Wersja polska: [PDF 224 KB]. Wersja angielska: [PDF 283 KB].
 • Przekształcić obecność w siłę. Doświadczenia sąsiedztwa wschodniego, Nicu Popescu, Andrew Wilson [PDF 447 KB], (2011). Publikacja poświęcona polityce Unii Europejskiej wobec jej wschodnich sąsiadów. Zdaniem jej autorów UE, obecnie największy partner handlowy dla większości krajów tamtego obszaru, nie ma znaczącego wpływu na politykę regionu. Nie osiągnęła także większości swoich celów w zakresie bezpieczeństwa i demokracji, ani nie zapobiegła nasilaniu się wielu niekorzystnych tendencji na tym obszarze. W tej sytuacji UE powinna skuteczniej docierać do tamtejszych społeczeństw, kręgów biznesu i instytucji państwowych. Jej stosunki ze wschodnimi sąsiadami powinny zostać oparte na transakcji: musi wyraźnie definiować własne interesy i stawiać rozmówcom na Wschodzie twarde warunki w takich kwestiach, jak np. liberalizacja wizowa.
 • Widmo Europy wielobiegunowej, Iwan Krastew, Mark Leonard[PDF 0,6 MB], (2011). Publikacja poświęcona polityce zagranicznej Unii Europejskiej i jej relacjom z Rosją i Turcją. Zdaniem autorów Europie grozi rozpad na sfery wpływów, natomiast Stany Zjednoczone nie chcą już angażować się w wewnętrzne problemy bezpieczeństwa na Starym Kontynencie. W tej sytuacji potrzebny jest „trialog” głównych aktorów sceny – UE, Rosji i Turcji – na temat nowej architektury bezpieczeństwa w Europie. W przypadku tej ostatniej niezbędna jest też intensyfikacja procesu akcesyjnego i uznanie jej nowej roli jako wiarygodnego regionalnego mocarstwa. Publikacja wydawana wspólnie z Europejską Radą Spraw Zagranicznych w Londynie.
 • Widmo Europy wielobiegunowej. Komentarze i polemiki, [PDF 0,2 MB], (2011) – autorzy Adam Balcer, Mirosław Czech, Olaf Osica i Bartłomiej Sienkiewicz - odnoszą się do raportu Iwana Krastewa i Marka Leonarda "Widmo wielobiegunowej Europy", przedstawiają liczne wątpliwości co do zawartych w nim tez. Pokazują także polski i regionalny kontekst tej publikacji.
 • Przebyta droga. 1989–2009 (2010). Książka dedykowana Aleksandrowi Smolarowi. Tom zbiera teksty polskich i zagranicznych politologów, socjologów, historyków, ekonomistów, polityków i publicystów poświęcone przemianom okresu 1989-2009, jakie dokonały się w życiu politycznym, społecznym, ekonomicznym, w kulturze oraz w relacjach międzynarodowych. W książce piszą Autorzy: Anders Aslund, Klaus Bachmann, Leszek Balcerowicz, Zygmunt Bauman, Teresa Bogucka, Andrzej Brzeziecki, Marek A. Cichocki, Marek Edelman, Andrzej Friszke, Timothy Garton Ash, Dariusz Gawin, Irena Grudzińska-Gross, Bernard Guetta, Aleksander Hall, Pierre Hassner, Agnieszka Holland, Jarosław Hrycak, Jerzy Jedlicki, Julia Juryś, János Kis, Jacek Kochanowicz, Iwan Krastew, Marcin Król, Waldemar Kuczyński, Marcin Kula, Joanna Kurczewska, Mark Leonard, Janusz Lewandowski, Krzysztof Michalski, Adam Michnik, Aryeh Neier, Claus Offe, Wiktor Osiatyński, Andrzej Paczkowski, Marta Petrusewicz, Diana Pinto, Jan Rokita, Adam Daniel Rotfeld, Jacques Rupnik, Andrzej Rychard, Sławomir Sierakowski, Piotr Smolar, Timothy Snyder, George Soros, Jerzy Szacki, Lilia Szewcowa, Paweł Śpiewak, Joanna Tokarska-Bakir, Barbara Toruńczyk, Kuba Wygnański, Adam Zagajewski, Jacek Żakowski, abp Józef Życiński. 
 • Tom został wydany przez Fundację im. Stefana Batorego i Fundację Zeszytów Literackich. 
 • Spis rzeczy
 • Więcej o książce
 • Pytania 20-lecia. 1989–2009, [PDF 9,73 MB], (2010). Publikacja poświęcona przemianom demokratycznym w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 roku. János Kis, Iwan Krastew, Adam Michnik, Jacques Rupnik oraz Aleksander Smolar porównują proces transformacji w poszczególnych krajach i analizują jej następstwa, także na arenie międzynarodowej. Omawiają modele przejścia od systemu totalitarnego do demokracji oraz ich konsekwencje polityczne i społeczne, formowanie się nowej mapy politycznej, zmiany, jakim podlegały siły demokratyczne i postautorytarne, a także zanik politycznego znaczenia zarówno partii wywodzących się ze środowisk dysydenckich, jak i spadkobierców komunistów. Zajmują się również zagrożeniami okresu posttransformacyjnego i pojawieniem się na scenie politycznej postaw nacjonalistycznych i populistycznych oraz polityką zagraniczną państw tego regionu, w tym ich stosunkiem do Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych.
 • Leszek Kołakowski – myśliciel i obywatel, [PDF 5,54 KB], (2010) - publikacja poświęcona dziełu i działalności prof. Leszka Kołakowskiego. W tomie znalazły się teksty wygłoszone podczas sesji "Leszek Kołakowski – myśliciel i obywatel", zorganizowanej przy okazji wręczenia medalu „Za służbę demokracji” pośmiertnie przyznanego filozofowi przez National Endowment for Democracy oraz wybrane artykuły poświęcone Leszowi Kołakowskiemu autorstwa: Jerzego Jedlickiego, Tony’ego Judta, Jana Andrzeja Kłoczowskiego OP, Tadeusza Mazowieckiego, Krzysztofa Michalskiego, Abbasa Milaniego, Krzysztofa Pomiana i Jerzego Szackiego.
 • Polityka Unii Europejskiej i Rosji wobec wspólnych sąsiadów, Nicu Popescu i Andrew Wilson, [PDF 3,3 MB], (2010) - publikacja będąca próbą analizy polityki Unii Europejskiej i Rosji wobec krajów objętych Partnerstwem Wschodnim. Autorzy porównują formy, narzędzia i skuteczność obu stron oraz przedstawiają propozycje zmian w działaniach UE. Publikacja wydawana wspólnie z Europejską Radą Spraw Zagranicznych w Londynie.
 • Polityka Unii Europejskiej i Rosji wobec wspólnych sąsiadów. Komentarze i polemiki, Bartosz Cichocki, Wojciech Konończuk, Wojciech Paczyński,  [PDF 201 KB], (2010) – autorzy odnoszą się do raportu Nicu Popescu i Andrew Wilsona "Polityka Unii Europejskiej i Rosji wobec wspólnych sąsiadów" pokazując polski kontekst tej publikacji.
 • Beyond Colours: Assets and Liabilities of ‘Post-Orange’ Ukraine, [PDF 1,3 MB], (2010) - publikacja będąca próbą zarysowania sytuacji Ukrainy, szczególnie w kontekście piątej rocznicy pomarańczowej rewolucji i ostatnich wyborów prezydenckich. Autorzy dokonują nie tylko analizy stanu obecnego, ale również przedstawiają prognozy przyszłej sytuacji na Ukrainie. Niniejsza publikacja jest efektem ich prac. Publikacja wydawana wspólnie z Międzynarodową Fundacją Odrodzenia w Kijowie.
 • Media publiczne – nowy ład, [PDF 226 KB], (2009) - zapis dyskusji o ustawie medialnej przygotowanej wiosną 2009 roku oraz o sytuacji mediów publicznych w Polsce. W debacie udział wzięli: Jan Dworak, Karol Jakubowicz, Stanisław Jędrzejewski, Maciej Strzembosz, Andrzej Urbański, Bogdan Zdrojewski.
 • Sztuka jako rozmowa o przeszłości, [PDF 835 KB], (2009) - opracowanie poświęcone obecności historii w debacie publicznej, sposobowi, w jaki mówią o przeszłości politycy, publicyści i intelektualiści, a także temu, jak przedstawiają ją artyści. Jest próbą pokazania w teatrze, filmie i sztukach plastycznych utworów krytycznie opisujących polską historię i pamięć. Wskazuje na podobieństwa i różnice między traktowaniem historii przez twórców a sposobem, w jaki przeszłość jest obecna w głównym nurcie debaty publicznej. 
 • Kryzys i szanse nowych inicjatyw politycznych (wrzesień 2009) [PDF 274 KB] - zapis dyskusji o nowym inicjatywach, kryzysie ekonomicznym i jego ewentualnym wpływie na kształt polskiej sceny politycznej. W debacie brali udział m.in. Paweł Piskorski, Dariusz Rosati, Aleksander Smolar, Kazimierz Michał Ujazdowski i Piotr Zaremba.
 • Partie i zmiany granic polityki, [PDF 1 MB], (2009) - publikacja poświęcona polskiej scenie politycznej – prawicy, lewicy i centrum. Jest próbą opisu jej stanu, zarówno instytucjonalnego jaki i - przede wszystkim - programowego w sytuacji rozmywania się tradycyjnych tożsamości politycznych oraz zmian pola polityki i zakresu ingerencji państwa w takie sfery, jak gospodarka, redystrybucja dochodu, ale także kultura, obyczaje, życie prywatne czy normy moralne. W tomie znalazły się teksty: Andrzeja Celińskiego, Marka A. Cichockiego, Ludwika Dorna, Leny Kolarskiej-Bobińskiej, Zdzisława Krasnodębskiego, Roberta Krasowskiego, Ireneusza Krzemińskiego, Janusza A. Majcherka, Rafała Matyi, Andrzeja Mencwela, Janusza Reykowskiego, Aleksandra Smolara, Jerzego Szackiego, Pawła Śpiewaka i Jacka Żakowskiego. W publikacji umieszczono także obszerne fragmenty dyskusji zorganizowanej przez Fundację Batorego 1 lipca 2008.
 • Polska Tuska, [PDF 736 KB], (2008) - publikacja poświęcona pierwszemu okresowi rządów Donalda Tuska. Jest próbą odpowiedzi na pytania: Jakie cele realizuje ten rząd? Jakie przedstawia wizje przyszłości i przeszłości? Jakie wnioski wyciągnął z różnych etapów rozwoju kraju w latach 1989-2007? Na jakie interesy społeczne i grupowe odpowiada? Czy rządy Platformy Obywatelskiej są czasem stabilizacji czy zmiany, reform czy konserwacji istniejącego stanu? Czy po latach skrajnej ideologizacji naszej polityki nastał czas antypolityki, demobilizacji społecznej i politycznej? Jakie jest miejsce populizmu w polskiej polityce? W tomie znalazły się wypowiedzi: Marka Beylina, Michała Boniego, Marka Borowskiego, Janusza Czapińskiego, Wojciecha Dudy, Jarosława Flisa, Witolda Gadomskiego, Dariusza Gawina, Agnieszki Graff, Jacka Kochanowicza, Leszka Koczanowicza, Waldemara Kuczyńskiego, Stanisława Obirka, Sławomira Sierakowskiego, Krystyny Skarżyńskiej, Aleksandra Smolara, Antoniego Sułka, Tadeusza Szawiela, Andrzeja Waśkiewicza, Piotra Winczorka, Ireny Wóycickiej i Jacka Żakowskiego.
 • Pamięć jako przedmiot władzy, [PDF 543 KB], (2008) - publikacja poświęcona relacjom pamięci i władzy w ostatnich latach w Polsce. Podejmuje problem polityki historycznej, zakresu ingerencji władzy państwowej w sferę pamięci, roli pamięci historycznej w tworzeniu tożsamości narodowej, a także jej znaczenia w naszych dzisiejszych relacjach z sąsiadami, przede wszystkim z Niemcami i Rosją. W tomie znalazły się teksty Marka A. Cichockiego, Macieja Janowskiego, Zdzisława Krasnodębskiego, Marcina Króla, Aleksandra Smolara i Joanny Tokarskiej-Bakir oraz obszerne fragmenty dyskusji zorganizowanej przez Fundację im. Stefana Batorego 4 lipca 2007.
 • Rachunek sił w stosunkach Unia Europejska–Rosja, Mark Leonard, Nicu Popescu, [PDF 660 KB], (2008) - publikacja będąca próbą oceny polityki Unii Europejskiej wobec Rosji: jej atutów, możliwości i ograniczeń. Pokazuje różnice interesów i postaw poszczególnych krajów członkowskich wobec wschodniego sąsiada Wspólnoty oraz ich wpływ na kształt wspólnej wschodniej polityki UE. Rachunek sił w relacjach Unia Europejska-Rosja to pierwsza publikacja powołanej w 2007 roku Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych.
 • Polak w szafie i obrazy sandomierskie, [PDF 388 KB], (grudzień 2007) - zapis dyskusji o filmie Artura Żmijewskiego "Polak w szafie" oraz o problemie obrazów sandomierskich wraz z dodatkowymi komentarzami autorstwa uczestników tej debaty.
 • Polska i świat, [PDF 574 KB], (maj 2007) - publikacja poświęcona polskiej polityce zagranicznej po 1989 roku oraz wyzwaniom stojących obecnie przed polską dyplomacją. W tomie znalazły się wypowiedzi dotychczasowych ministrów spraw zagranicznych RP: Władysława Bartoszewskiego, Włodzimierza Cimoszewicza, Bronisława Geremka, Stefana Mellera, Andrzeja Olechowskiego, Dariusza Rosatiego, Adama Daniela Rotfelda oraz Krzysztofa Skubiszewskiego. Wersja papierowa w przygotowaniu.
 • Jaka Polska? Czyja Polska? [PDF 1,8 MB] – wybór materiałów z dwóch spotkań zorganizowanych przez Fundację Batorego. Pierwsze spotkanie "III? IV? Sens zmiany" (12 stycznia 2006), było próbą przyjrzenia się na gorąco zmianom politycznym, jakie zaszły w 2005 roku – poczynając od kampanii wyborczej, na powstaniu pierwszego rządu Prawa i Sprawiedliwości kończąc. Drugie, "Czyja Polska? Jaka Polska?" (28 czerwca 2006), poświęcono dyskusji nad dłuższym już okresem samodzielnych i koalicyjnych rządów Prawa i Sprawiedliwości.
 • Ciągłość i zmiana w polskiej polityce zagranicznej, [PDF 458 KB] – zapis debaty zorganizowanej przez Fundację Batorego 22 grudnia 2005.
 • Amerykańska tarcza antyrakietowa a interes narodowy Polski, [PDF 172 KB] – zapis dyskusji z udziałem polskich ekspertów, polityków i dziennikarzy, która odbyła się 7 sierpnia 2006 w Fundacji Batorego.
 • Ukraina: jak żyć z Rosją? Rosja: jak żyć z Ukrainą? Stosunki ukraińsko-rosyjskie w 2006 roku i w najbliższej przyszłości, [PDF 661 KB] – teksty wystąpień i zapis dyskusji, która odbyła się w Fundacji Batorego 3 kwietnia 2006. Część tekstów dostępna jest również w wersji rosyjskiej i ukraińskiej [PDF 5,4 MB].
 • Po wyborach prezydenckich na Białorusi, [PDF 259 KB] – zapis konferencji, która odbyła się w Fundacji Batorego 24 marca 2006. Tekst dostępny jest również w wersji angielskiej [PDF 254 KB].
 • New Geopolitics of Central and Eastern Europe. Between European Union and United States – materiały z konferencji zorganizowanej 7-8 maja 2004 przez Fundację Batorego we współpracy z Fundacją Nauki i Polityki (SWP) z Berlina oraz Centrum Studiów Europejskich St Antony’s College Uniwersytetu Oksfordzkiego, w której wzięli udział m.in. Christopher Bertram, David P. Calleo, Robert Cooper, Timothy Garton Ash, Bronisław Geremek, Heather Grabbe, Pierre Hassner, Ken Jowitt, Ivan Krastev, Marcin Król, Dominique Moisi, Jacques Rupnik, Anne-Marie Slaughter, Aleksander Smolar, Timothy Snyder, a także komisarz UE Danuta Hübner i sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP Adam D. Rotfeld. Wykład specjalny wygłosił były sekretarz stanu USA Henry A. Kissinger. [Wersja angielska: [PDF 2 MB].
 • Polska polityka zagraniczna: kontynuacja czy zerwanie? [PDF 400 KB]  – zapis debaty zorganizowanej przez Fundację Batorego 5 lutego 2004 z udziałem m.in. Włodzimierza Cimoszewicza, Leny Kolarskiej-Bobińskiej, Tadeusza Mazowieckiego, Andrzeja Olechowskiego, Dariusza Rosatiego i Aleksandra Smolara oraz odpowiedzi na ankietę rozpisaną wśród polityków na temat dzisiejszego stanu i priorytetów polskiej polityki zagranicznej.
 • Polska w świecie - wyzwania, dokonania, zagrożenia – wystąpienie Ministra Spraw Zagranicznych RP Włodzimierza Cimoszewicza oraz wypowiedzi pozostałych uczestników debaty zorganizowanej przez Fundację Batorego 30 czerwca 2003: Jana Krzysztofa Bieleckiego, Tadeusza Mazowieckiego, Dariusza Rosatiego oraz Jerzego Jedlickiego, Macieja Łętowskiego i Aleksandra Smolara, [wersja polska:   [PDF 239 KB], wersja angielska:   [PDF 233 KB].
 • Forum na rzecz Obywatelstwa Europejskiego (2003)
 • Polityka rozszerzonej UE wobec nowych sąsiadów (2003)
 • Koniec pewników. Eseje o wojnie, pokoju i przemocy, Pierre Hassner, Warszawa 2002 (przekład Maryna Ochab, wybór esejów i wstęp do polskiego wydania Aleksander Smolar) – wydana wspólnie z Wydawnictwem Sic!


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry